Share This Post

Egyéb / Főoldali cikk / Kiemelt Híreink

Kiskereskedelmi nyereményjáték

Kiskereskedelmi nyereményjáték

Kiskereskedelmi nyereményjáték

Irány a facebook


JÁTÉKSZABÁLYZAT

A „Nyerj wellness hétvégét” promóciós játék
hivatalos részvételi- és játékszabályzata

  1. A promóciós játék szervezője

A „Nyerj wellness hétvégét” promóciós játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a „S & S 2001 Kft. (székhely: 4024 Debrecen, Kossuth u. 3 adószám: 12692239-2-09), (a továbbiakban: “Szervező”).

A Játék közreműködője az S & S 2001 Kft. az USB ED forgalmazója.

A Játékban történő részvétel önkéntes és ingyenes. A Játék, annak feltételei, valamint a jelen Játékszabályzat elérhető az usbenergy.hu weboldalon., illetve az USB Energy Drink Facebook oldalán.

  1. A Játékban történő részvétel feltételei

A Játékban részt vehet minden – az alábbiakban meghatározott kizárt személyek körébe nem eső –olyan cég,aki Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:88. §-ban meghatározott gazdasági társaság, illetve az egyéni vállalkozóról, és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, egyéni cég (a továbbiakban: „Játékos”), aki a Játék időtartama alatt a szervező nagykereskedések valamelyikében személyesen, e-mailes vagy telefonos megrendelés útján vásárol legalább 5 (öt) karton USB energy drinket (”Termék”). A különböző napokon történő, jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelő mennyiségű Termék vásárlása a nyerési esélyeket növeli. Amennyiben a Játékos azonos napon többször vásárol vagy egy vásárlás alkalmával a megadott mennyiség többszörösét veszi meg, az egy vásárlásnak minősül és a nyerési esélyeket nem növeli.

A Játékban való részvétel onnantól érvényes, amikor a Játékos a jelen Játékszabályzatban meghatározott mennyiségű Termék vételárát kiegyenlíti és a vásárlást igazoló számlamásolatot 2018.11.15-ig a szervező cég címére postán, vagy a fent említett oldalak valamelyikére elektronikusan feltölti.

A Játékos köteles a jelen Játékszabályzatban meghatározott Termék vásárlásához tartozó eredeti számlát a Játék teljes időtartama alatt, valamint a Játék lezárását követő 3 hónapon keresztül sértetlenül és jól olvasható módon megőrizni, és nyertessége esetén a Szervező részére kérésre bemutatni. Szervező kizárólag azokat a számlákat fogadja el a Játékban, amelyen a vásárolt Termék feltüntetésre kerül és egyértelműen beazonosítható a márkanév és/vagy maga a Termék, a beküldő/ résztvevő cég adatai, továbbá a számlán feltüntetett vásárlás időpontja a Játék időtartamára esik.

A Játékban nem jogosult sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezet, ügynökség, egyéni vállalkozó, továbbá egyéni cég.

Amennyiben a Játékos az S&S 2001 Kft-nél történt regisztrációja során valótlan adatokat ad meg vagy az általa megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Játékos viseli. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A szervező fenntartja a jogot, hogy a játék bármely szakaszában a játékból, a sorolásból kizárja, azt a játékost vagy a játékos kisorolások esetén a nyeremények átadását megtagadja annak a játékosnak, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntető jogi eljárást kezdeményezzen) azzal a játékossal szemben, amely:

  1. a játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével vagy egyéb nem tisztességes úton kíván a játék során előnyhöz jutni

  2. más játékos vagy résztvevő regisztrációs adataival (facebook profil) visszaél

  3. a játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti

A szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.

  1. A Játék időtartama

A Játék 2018. 10.01. 00 óra 00 perctől 2018. 10.31. 23 óra 59 percig tart.

  1. Nyeremény és a nyertes meghatározása

A Játék időtartama alatt a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően részt vevő Játékosok közül a Szervező három nyertest és három tartaléknyertest sorsol. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében követik egymást.

A sorsolás időpontja: 2018. 11.23. 11. óra

A sorsolás helyszíne: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/b , a szervező telephelye

A sorsolás nem nyilvános.

A sorsolás kézi sorsolással történik.

A sorsolásról két tanú jelenlétében jegyzőkönyv felvételére kerül sor.

A Játékban a Játék időtartama alatt kizárólag a Játékszabályzatnak minden szempontból megfelelő Játékosok vehetnek részt, akikkel szemben nem áll fenn kizáró ok és akik maradéktalanul eleget tettek a Játékszabályzatban foglaltaknak. Szervező a Játékszabályzat feltételei alapján megvizsgálja a nyertes Játékost, és amennyiben az nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy a Játékból kizárásra kerül.

A nyeremény

A Játékban az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra:

3 db wellness hétvége / kupon formában

A nyeremény készpénzre nem váltható és másra át nem ruházható.

Nyeremény átvétele

A Szervező a nyertes Játékost a sorsolást követő 8 napon belül a Játékban megadott e-mail cím vagy telefonszám útján értesíti. A Játékosnak az értesítést követő 10 napon belül válasz e-mailben, telefonos értesítés esetében a telefonbeszélgetésben meg kell adnia a nyeremény kézbesítéséhez szükséges céges adatait, ellenkező esetben a Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszíti és helyébe a soron következő tartaléknyertes lép. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag telefonszám elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

Az értesítés az elküldéssel akkor is kézbesítettnek tekintendő, amennyiben azt a Játékos ténylegesen nem kapja meg.

A nyertes által megadott adatok helyességéért, valóságnak megfelelőségéért a nyertes Játékos felel. Amennyiben a nyereményt a nyertes Játékos részére téves adatszolgáltatásból eredően nem lehet kézbesíteni vagy a nyereményt a nyertes Játékosnak egyéb okból nem lehet átadni, úgy a Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszíti és helyébe a soron következő tartaléknyertes lép. A tartaléknyertes a nyertessel azonos módon kap értesítést azzal, hogy az értesítési határidőt a nyertessé válásának időpontjától kell számítani. Az adatszolgáltatás kizárólag a nyertes beazonsítására és a nyeremény kiküldésére szolgál, azokat sem a szervező, sem a lebonyolító nem tárolja és nem adja tovább 3. félnek. Az adatokat a nyeremény átvétele után 3 hónapig megőrzi, majd azokat megsemmisíti.

A nyereményt a Szervező személyesen adja át vagy postai úton kézbesíti a nyertes Játékos részére. A nyeremények kiszállítását maximum két alkalommal kísérlik meg a Játékos által megadott magyarországi kézbesítési címre, ezt követően, amennyiben a Játékos a nyereményt nem veszi át vagy részére egyéb okból a nyeremény nem kézbesíthető, úgy elveszíti a nyereményre való jogosultságát. A nyeremények kiszállítása munkanapokon általában 8-16 óra között történik, ezért fontos, hogy a nyertes Játékos a kézbesítési cím megadásakor olyan címet adjon meg, amelyen a nyereményt ezen időpont között át tudja venni. A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel és Lebonyolítókkal annak érdekében, hogy részére a nyeremény átadásra kerüljön, ellenkező esetben a nyertes a nyereményre való jogosultságát elveszíti.

A nyereményt a nyertes Játékos hivatalos nyilvántartás szerinti képviselője útján veheti át. A képviselő jogosultságát a Játékos igazolni köteles.

5. Információ a Játékról

A Játékkal kapcsolatos információk, valamint a jelen Játékszabályzat megtalálhatóak a szervező cég vevőszolgálatán, valamint a www.usbenergy.hu címen vagy Fb oldalunkon. A Játékkal kapcsolatos kérdés esetén hívja az alábbi telefonszámot:

+36-20-452-6589

  1. Adatvédelem, adatkezelés

A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Kezelt adat típusa

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Név (forrás: postai vagy elektronikus úton történő elküldés)

▪ Játékos azonosítása

▪ Játékban való részvétel

▪ Nyeremény kézbesítése

▪ Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban

▪ Adójogi és közteher fizetési és bejelentési kötelezettség teljesítése

▪ Jog- és igényérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

Játék lezárulásától számított 5 év

E-mail cím (forrás: postai vagy elektronikus úton történő elküldés)

▪ Játékos azonosítása

▪ Játékban való részvétel

▪ Sorsolás lebonyolítása

▪ Nyeremény kézbesítése

▪ Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban

▪ Adójogi és közteher fizetési és bejelentési kötelezettség teljesítése

▪ Nyertes közzététele

▪ Jog- és igényérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

Játék lezárulásától számított 5 év

Szállítási név (forrás: postai vagy elektronikus úton történő elküldés)

▪ Nyeremény kézbesítése

▪ Jog- és igényérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

Játék lezárulásától számított 5 év

Szállítási cím (forrás: Játékos által megadott)

▪ Nyeremény kézbesítése

▪ Jog- és igényérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

Játék lezárulásától számított 5 év

Értesítési telefonszám

Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

Játék lezárulásától számított 5 év

A Szervező a nyertes Játékos e-mail címét, illetve annak nyertes azonosítására alkalmas részletét teszi közzé az www.usbenergy.hu weboldalon., illetve az USB Energy Drink Facebook oldalán.

Az adatkezelés 5 éves időtartama az általános polgári jogi elévülési idő.

A Játékosok adatvédelmi jogairól való tájékoztatás

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről (hozzáférési jog), kérje azok törlését (törlési jog), helyesbítését (helyesbítési jog), vagy az adatkezelés korlátozását a jogszabályban meghatározott esetekben a Szervező ugyfelszolgalat@simple.hu e-mail címén, valamint a Szervező Simple ÁFF-ben megtalálható ügyfélszolgálati elérhetőségein. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

A megadott személyes adatok kezelője az S & S 2001 Kft.

A Szervező a Játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a Sorsolást követően 3 munkanapon belül megsemmisíti.

A Játékkal kapcsolatos adatkezelésre egyebekben a GDPR és Infótv. rendelkezései az irányadóak.

7. Vegyes rendelkezések

A Játékosok a jelen Játékszabályzat szerinti részvételükkel (Termék vásárlással) egyben elfogadják a Játékszabályzat rendelkezéseit.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Erre vonatkozóan a Szervező törekszik az előzetes tájékoztatásra, melyet a Játék meghirdetésével azonos nyilvánosság biztosítása mellett tesz közzé.

A Játékban való részvétel hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat megadása, stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak és ennek bekövetkezésekor nem kötelesek a nyeremény átadására.

A Szervező a nyeremény átadásáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékból kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessenek a Játékostól, illetve a kivizsgálás időtartamára felfüggeszthessék a Játékos részvételét és a nyereményének az átadását. A Játékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

Debrecen, 2018.09.20.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

Lost Password

Register