Share This Post

Egyéb / Főoldali cikk / Kiemelt Híreink

Az USB ED Facebook rajongói oldalon szervezett játékok általános részvételi és játékszabályzata

Az USB ED FACEBOOK RAJONGÓI OLDALON SZERZVEZETT JÁTÉKOK

ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1. Az USB ED Facebook rajongói oldalon , elérhetősége, (”https://usbenergy.hu/) szervezett nyereményjátékok (”Játék” vagy ”Játékok”) szervezője a S&S 2001 Kft 4024 Debrecen , Kossuth utca 3, Cégjegyzék szám: 09-09-008159) (”Szervező”). A Szervező megbízásából a Játékokat a Csoki Max Kft 4030 Debrecen , Budai Ézsaiás út 8/a bonyolítja le(”Lebonyolító”).

Szervező az egyes Játékokat a Rajongói oldalon meghirdetett facebook posztokban, vagy eseményekben teszi közzé. Szervező az adott Játék időtartamát és konkrét feltételeit mindig az adott facebook posztban, vagy eseményben közli a Rajongói oldal tagjaival.

2. A Játékokban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 14. életévét betöltött magyar állampolgár (”Játékos”) vehet részt, aki

  • a Rajongói oldalhoz csatlakozik az oldalon található ”Tetszik” (Like) gombra kattintással, vagy az adott Játék kezdetekor már csatlakozott a Rajongói oldalhoz, és
  • a Szervező által közzétett facebook posztokban, vagy eseményben meghirdetett feladatokat az ott írtak szerint teljesíti, továbbá
  • hozzájárul ahhoz, hogy Szervező, illetve Lebonyolító a Rajongói oldal like-olásakor rendelkezésre bocsátott adatait (teljes név, Facebook ID) majd később – nyertesség esetén – szükséges adatait (lakcím és telefonszám)– az adott Játékkal összefüggésben kezelje, és
  • a részvétellel a jelen szabályzatban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt elfogadja(a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

Az adott facebook posztban, vagy eseményben a Szervező további részvételi feltételeket is meghatározhat.

14. életévüket betöltött, de 18. életévüket még be nem töltött, vagy 18. életévüket betöltött, de cselekvőképességükben részlegesen korlátozott személyek abban az esetben vehetnek részt Játékosként a Játék(ok)ban, amennyiben törvényes képviselőjük előzetesen hozzájárulását adta az adott Játék(ok)ban való részvételhez, így különösen a jelen 3. pontban, valamint az adott Játékra a 2. pontban foglaltak szerint esetlegesen meghatározott további feltételek teljesítéséhez.

3. Egy Játékos egy adott Játékban kizárólag egy darab Pályázattal jogosult részt venni (kivéve, ha a Szervező az adott facebook esemény oldalán ettől eltérően rendelkezik).

4. A Szervező azon Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek megfelelnek az adott Játékra vonatkozó, a jelen Szabályzat 1. pontjában hivatkozott, a Rajongói oldalon meghirdetett feltételeknek. Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban és az adott facebook eseményben leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, az adott Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja az adott Játékból.

5. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maguk által regisztrált Facebook profillal küldenek be az adott Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt, illetve nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Szervező az adott Játékost és Pályázatát kizárja a Játékból. A Játékokkal kapcsolatos, Facebook profil és e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal és az ezzel összefüggésben támasztott igényekkel kapcsolatban Szervező, illetve Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárnak.

6. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékok technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, illetve Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

7. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost az adott Játékból kizárhatja.

A Játékokból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, , valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek munkavállalói és mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bek. 1.pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

8. Az adott Játékból vagy Játékokból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játékok szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Facebook profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékokban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak, és kötelesek mentesíteni Szervezőt és Lebonyolítót a harmadik személyek által érvényesíteni kívánt azon igények alól, melyet az adott tisztességtelen magatartással összefüggésben keletkezett kár vagy bármilyen egyéb jogsérelem miatt harmadik személyek Szervezővel és / vagy Lebonyolítóval szemben érvényesíteni kívánnak.

9. A Játékok szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket, képeket tartalmaznak, (v) az adott Játék témájától eltérő tárgyat, illetve Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más forrásból letöltöttek, (vii) reklám értékűek, illetve gazdasági reklámnak minősülnek a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. (Grtv.) 3. § 2. pontja értelmében (viii) a Szervező jó hírnevét, védjegyeihez fűződő vagy bármely más jogát sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői, illetve egyéb jogát, (x) jogsértőek, (xi) vagy a Szervező egyéb okokból szabálytalannak minősít.

A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát a Rajongói oldalról eltávolítsa és a Játékost az adott Játékból vagy Játékokból kizárja.

10. A Játékban való részvétellel a Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Játékos által beküldött Pályázatot saját tevékenysége körében felhasználhassa, a Játékos a Pályázatra vonatkozó valamennyi jogát díj- és költségmentesen, visszavonhatatlanul átruházza Szervező javára, illetve amennyiben az adott jog természeténél fogva az átruházás kizárt, úgy az adott jogra nézve a Játékos díj- és költségigény nélkül, visszavonhatatlan, korlátlan felhasználási jogot engedélyez a Szervező számára, időbeli és térbeli korlátok nélkül.

 

2. NYERTESEK MEGHATÁROZÁSA

1. Szervező az adott Játék időtartama alatt érvényesen beküldött Pályázatok közül az általa az adott Játékkal kapcsolatban előzetesen, a jelen szabályzat 1. pontjában meghatározott Facebook-rajongói oldalán közzétett időpontban határozza meg az adott Játék Nyerteseit, a Lebonyolító közreműködésével, az alábbiak szerint. A nyertesek kiválasztásának módja az adott Játék mechanizmusától függ.

2. Sorsolás esetén: a Lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi, vagy kézi sorsolással az adott Játékra vonatkozó, az 1. pontban meghatározott módon előzetesen közölt számú nyertes Pályázat kerül kisorsolásra. A sorsolások helyszíne a Lebonyolító székhelye (cím: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/a ) A sorsolás megtörténtét a Lebonyolító által felállított bizottság jegyzőkönyvvel vagy más, a Lebonyolító megítélése szerint hitelt érdemlő bizonyításra alkalmas módon dokumentálja.

3. Zsűri esetén: a Lebonyolító által felállított három tagú zsűri (”Zsűri”) dönt az általa meghatározott szubjektív szempontok alapján. A Zsűri döntése ellen a Játékos nem jogosult fellépni. A Zsűri döntését az általa készített jegyzőkönyvben, vagy más, a Lebonyolító megítélése szerint hitelt érdemlő bizonyításra alkalmas módon dokumentálja.

4. A Szervező minden egyes sorsoláson nyereménytípusonként összesen 3 (három) db tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki. Zsűrizés esetén Szervező a Zsűri mérlegelése alapján választ legfeljebb 3 (három) db tartaléknyertes Pályázatot. A tartaléknyertesek a 3. pont 3.alponjában meghatározott esetben lehetnek jogosultak az adott nyereményre, amennyiben a nyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes az adott Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

 

3. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

1. Szervező az adott Játék nyereményéről szóló tájékoztatást mindig a Játék meghirdetésével egyidejűleg, az adott facebook eseményben teszi közzé (a továbbiakban: ”Nyeremény”), az 1. pontban meghatározott módon, a rajongói oldalon. Szervező fenntartja a jogot, hogy az adott Játék időtartama alatt – a Játékosok Rajongói oldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett – a Nyereményeket megváltoztassa, azokat más nyereménytárggyal helyettesítse – a helyettesítésre szolgáló nyereménytárgyak kiválasztásának szempontjait a Szervező saját belátása szerint határozza meg.

2. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. Egy Játékos egy adott Játék teljes időtartama kizárólag 1 darab Nyereményre lehet jogosult.

3. Szervező a Nyeremények nyerteseit legkésőbb az adott sorsolást, illetve nyertes meghatározását követő legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül értesíti Facebook posztban a Rajongói oldalon (a nyertes teljes neve vagy a Facebook közösségi oldalon használt neve kerül megjelenítésre), amelyhez valamennyi Játékos az adott Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul (”Értesítés”). A nyertes Játékos a Rajongói oldalnak küldött Facebook privát üzenetben köteles az Értesítés kézhezvételét követő 10 (tíz) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, magyarországi lakcím) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező a nyereményre tartaléknyertest jelöl ki, a tartaléknyertesek a 2. rész 4. pontjában meghatározott kisorsolásuk sorrendjében jogosultak az eredeti Nyertes helyébe lépni. A tartaléknyertes Értesítésére és a Nyeremény átvételére, az átvétel meghiúsulására az eredetileg nyertes Játékosra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

4. A Nyeremények kiküldését a Szervező az adott Nyertes (tartaléknyertes) Értesítésének a Nyertes (tartaléknyertes) általi visszaigazolásától számított 30 (harminc) naptári napon belül intézi – a nyertessel előre egyeztetett – helyszínére. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére sor kerüljön, amennyiben az együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. Amennyiben nem történik meg az átvétel a viszonteladónál 10 (tíz) napon belül a Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5. Szervező kizárja az adott Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi, és a jelen Szabályzatban meghatározott, valamint az adott Játékra és Pályázatra vonatkozó, a Rajongói oldalon közzétett további feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6. A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó szállítási költséget a Szervező viseli.

7. Szervező és Lebonyolító kizár minden felelősséget a Nyeremények esetleges hibáival, az azokat illető minőségi kifogásokkal kapcsolatban.

 

4. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYISÉGI JOGOK

A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Kezelt adat típusa Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Név (forrás: postai vagy elektronikus úton történő elküldés) ▪ Játékos azonosítása

▪ Játékban való részvétel

▪ Nyeremény kézbesítése

▪ Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban

▪ Adójogi és közteher fizetési és bejelentési kötelezettség teljesítése

▪ Jog- és igényérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás Játék lezárulásától számított 5 év
E-mail cím (forrás: postai vagy elektronikus úton történő elküldés) ▪ Játékos azonosítása

▪ Játékban való részvétel

▪ Sorsolás lebonyolítása

▪ Nyeremény kézbesítése

▪ Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban

▪ Adójogi és közteher fizetési és bejelentési kötelezettség teljesítése

▪ Nyertes közzététele

▪ Jog- és igényérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás Játék lezárulásától számított 5 év
Szállítási név (forrás: postai vagy elektronikus úton történő elküldés) ▪ Nyeremény kézbesítése

▪ Jog- és igényérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás Játék lezárulásától számított 5 év
Szállítási cím (forrás: Játékos által megadott) ▪ Nyeremény kézbesítése

▪ Jog- és igényérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás Játék lezárulásától számított 5 év
Értesítési telefonszám Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás Játék lezárulásától számított 5 év

A Szervező a nyertes Játékos e-mail címét, illetve annak nyertes azonosítására alkalmas részletét teszi közzé az www.usbenergy.hu weboldalon., illetve az USB Energy Drink Facebook oldalán.

Az adatkezelés 5 éves időtartama az általános polgári jogi elévülési idő.

A Játékosok adatvédelmi jogairól való tájékoztatás

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről (hozzáférési jog), kérje azok törlését (törlési jog), helyesbítését (helyesbítési jog), vagy az adatkezelés korlátozását a jogszabályban meghatározott esetekben a Szervező ugyfelszolgalat@simple.hu e-mail címén, valamint a Szervező Simple ÁFF-ben megtalálható ügyfélszolgálati elérhetőségein. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

A megadott személyes adatok kezelője az S & S 2001 Kft.

A Szervező a Játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a Sorsolást követően 3 munkanapon belül megsemmisíti.

A Játékkal kapcsolatos adatkezelésre egyebekben a GDPR és Infótv. rendelkezései az irányadóak.

5. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért Szervező, illetve Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

2. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, Rajongói oldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Rajongói oldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

3. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, Facebook profilok létrehozását, illetve a Játékok szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja az adott játékból vagy játékokból.

4. Ha a Játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

5. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

6. A Játékok semmilyen módon nem szponzoráltak a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódnak a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a Rajongói oldalon.

Debrecen, 2018.10.04.

S&S 2001 Kft

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

Lost Password

Register